Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson Kmetyó Lászlóné EV-vel (atovábbiakban: az Adatkezelő) kapcsolatban álló magánszemélyek illetve ügyfelek (atovábbiakban: az Érintettek) személyes adatai kezelésének módjáról (beleértve a honlap használatát), az ezen adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintett személyek jogairól és kötelezettségeiről.

Az Adatkezelő adatai:

Név: Kmetyó Lászlóné EV
Székhely: 7251 Kapospula Jókai Mór u. 17.
Az adatkezelés helye: 7251 Kapospula Jókai Mór u. 17.
Adószám:67265732-2-33

Az illetékes bíróság: Pesti Központi Kerületi Bíróság
web: https://vintagevelem.hu
E-mail: info@vintagevelem.hu
Központi telefonszám:+36-70-3873172

1. Jogszabályi háttér

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Vonatkozó jogszabályi előírások:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR),
 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.).A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyarelőírások rendelkezései az irányadók, különös tekintettel az 1./ pontban említett jogszabályokra.

2. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, ésaz adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagya műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkezőszervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy azáltala megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővéteszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásánakvagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történőlehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint azalkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabályrendelkezése alapján történő megbízást is – a személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – a személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adatkeletkezett.

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy azAdatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára azEurópai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján azEurópai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonosjogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

3. Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését csak az Érintett önkéntes, írásbeli hozzájáruló nyilatkozata birtokában végezheti. Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról, a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat, az üzleti titkok megőrzéséhez való jogosultságot.Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból, törvényes jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében acél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyekaz adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak.

Az adatkezelés leggyakoribb céljai (a teljesség igénye nélkül):

 • leendő és meglévő ügyfelekkel (pl. céges megrendelők, alvállalkozók, beszállítók, ill. hivatalos szervek kapcsolattartói, magánszemélyek) történő kommunikáció,
 • leendő és meglévő megbízókkal való kapcsolattartás,
 • Webáruházi megrendelők adatainak tárolása, postázáshoz

Az Adatkezelő tehát kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettekkel szemben fennálló, hozzájáruláson, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse.

4. Az Adatkezelő felelőssége

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok valódiságáért, tartalmáért felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó különleges személyes adatokat (pl. faji, etnikaiszármazás, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezetitagságára, egészségügyi adatok (kivéve a munkaalkalmasság tényét), szexuális beállítottság, genetikai és biometrikus adatok, bűnügyi személyes adatok stb.) nem kezeli, nem továbbítja, ezért azokat – ha ilyen véletlenül a birtokába jutott, az Érintett értesítése mellett – haladéktalanul törli.

A személyes adatok – az Érintett által adott hozzájárulásban foglaltaktól – eltérő kezelése, vagy továbbítása harmadik személy felé csak akkor lehetséges, ha ehhez az Érintett előzetesen hozzájárul.

Az Adatkezelő az adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességétés – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben érintettezt lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az adatkezelés során tudomására jutott valamennyi személyes és üzleti titkot megőrzi.

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint megtenni azokat atechnikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat a belső utasításokat, amelyekaz adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat köteles az adatkezelés során mindvégig megvédeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Ezen adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő valamennyi munkavállalójával (mint magánszemélyek, szintén az Érintettek körébe tartoznak) megismerteti és elfogadtatja.

Az adatkezelés részletes feltételeit és utasításait az Adatkezelő belső Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, mely dokumentum az Adatkezelő minden – az adatkezelésben érintett – munkatársára vonatkozik.

Kezelt adatok, adatkezelési hozzájárulás

A személyes adatok kezelését (pl. rögzítés, tárolás stb.) az Adatkezelő kizárólag az Érintett személy önkéntes, írásos hozzájáruló nyilatkozatának birtokában végezheti el. Ahozzájáruló nyilatkozatot az Adatkezelő minden, a vele kapcsolatban álló v. kapcsolatot felvevő magánszemélynek megküldi. Az Adatvédelmi Tájékoztató és az Adatkezelési hozzájárulás letölthető a weboldalról is.

A vonatkozó jogszabály a céges adatokra nem terjed ki, de bizonyos esetekben a cégadatok személyes adatok is egyben. Egy magánszemély – aki egy cég kapcsolattartója – az Adatkezelővel történő első kapcsolatfelvétel során megadhatja a saját személyes adatait is(pl. név, telefonszám stb.).
Ezen kívül az egyéni vállalkozás v. egyéni cég adatai is – mivel nem jogi személyről van szó- személyes adatnak minősülnek.

Ügyfelek (magánszemélyek) kezelt adatai: név, cím, telefonszám, email-cím, képviselt cégneve, címe, beosztás, adószám, szállítási cím, számlázási cím.

A munkavállalók esetében a munkába álláshoz, ill. a munkaszerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok kezelését jogszabály írja elő, de az Adatkezelő itt is kéri az Érintett beleegyező nyilatkozatát.

Munkavállalók kezelt adatai: név, leánykori név, anyja neve, állandó lakcím, születési időés hely, iskolai végzettség, TAJ-szám, adószám, lakcímkártya, személyi ig.,bankszámlaszám, munkaidő, béradatok, letiltási adatok, gyermekek adatai, családikedvezmény adatok, előző munkahelyekről származó munkaügyi adatok, munkanélküliségiadatok, gyermektartási adatok, munkaalkalmassági adatok, munkaidő-nyilvántartási adatok.

Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő arra jogosult alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg.Az Adatkezelő munkatársait a vonatkozó szerződésük kötelezi, hogy a munkájuk soránmegismert személyes adatokat bizalmasan kezeljék.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a tevékenysége keretében birtokába jutott személyes adatokat az irányadószámviteli és adójogszabályok által a bizonylatokra előírt megőrzési idő alatt kezeli.A személyes adatok az adatkezelés céljának (pl. szerződéses kapcsolat) megszűnésékorilletve az érintett kérésére (csak szerződéses kapcsolaton kívüli esetben) törlésre kerülnek.

Az adatok továbbítása

Adatkezelő a kezelésében álló személyes adatokat csak az Érintett előzetes jóváhagyásamellett adhatja tovább harmadik személy részére. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges,törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekbenkerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyesadat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az Ön által megadott adatokat a www.vintagevelem.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve amennyiben ezt jelezte a regisztráció folyamán akkor hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a www.vintagevelem.hu – tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Adatfeldolgozásban való részvétel

Az Adatkezelő bizonyos esetekben Adatfeldolgozóvá is válhat, amennyiben egy másik,adatkezelést végző partnere arra vonatkozóan egyedi megbízást ad (pl. megszemélyesítettnyomtatványok készítése).

5. Adatkezelés a https://vintagevelem.hu/ weboldallal összefüggésben

A weboldal célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a cég szolgáltatásairól, termékeiről, a kapcsolatfelvétel módjairól és bemutassa a kapcsolattartásért felelős munkatársakat.

A weboldal használata során nem történik online, automatikus adatkezelés, nincs lehetőség regisztrációra v. hírleveles feliratkozásra. A kapcsolatfelvétel ill. személyes adatok közlése csak közvetett módokon lehetséges, melyek a következők, illetve közvetlen ajánlatkérés formájában, melynél csak az árajánlatkéréshez legszükségesebb adatok kerülnek elkérésre.

 • Az „Árajánlatkérés” menüpontban a minimális adatok magadásával közvetlenül léphetnek kapcsolatba az Adatkezelővel
 • A „Menüsávban” a „Facebook” feliratra kattintva. Ebben az esetben a Facebook-regisztrációval már rendelkező magánszemélyek a közösségi oldalon az „https://www.facebook.com/lignocolor.hungary” név megadásával léphetnek kapcsolatba az Adatkezelővel.
 • A „Menüsávban” valamely email-címre kattintva. Ekkor az Adatkezelő egyik munkatársával lehet kapcsolatba kerülni, a levelező rendszeren keresztül.
 • A „Menüsávban” kiválasztott telefonszám hívásával, akkor az Adatkezelő egyik munkatársával lehet kapcsolatba kerülni.
 • A „Kapcsolatok” menüpontban valamely email-címre kattintva. Ekkor az Adatkezelő egyik munkatársával lehet kapcsolatba kerülni, a levelező rendszeren keresztül.
 • A „Kapcsolatok” menüpontban kiválasztott telefonszám hívásával, akkor az Adatkezelő egyik munkatársával lehet kapcsolatba kerülni

A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el az Érintett böngészésre használt eszközén, amennyiben az Érintett ezt kifejezetten jóváhagyja a weboldalra történt első belépés során. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem a weboldal üzemeltetőnél, hanem az Érintett sajáteszközein kerülnek elhelyezésre, így az Érintett felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

6. Az Érintettek jogai és kötelezettségei

A vonatkozó jogszabályok (lásd. 1. pont) szerint az Érintett az alábbi jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik a személyes adatai vonatkozásában az Adatkezelőnél:

 • hozzáférési jog a személyes adatok kezelési körülményeihez,
 • adat-helyesbítési jog,
 • törlési- v. korlátozási jog (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • zárolási jog,
 • tiltakozási jog,
 • adathordozási jog.

Hozzáférési jog a személyes adatok kezelési körülményeiről

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Adatkezelőtől. Atájékoztatás kérésre kiterjedhet az Érintettnek az adatkezelő által kezelt adatairól, azadatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik ésmilyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított, legkésőbb 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Egyéb esetben a tájékoztatás a felmerülőköltségek megtérítése ellenében történik.

Helyesbítési jog

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyesadat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőtől – megjelölve a helyes adatokat- személyes adataihelyesbítését. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtérőlértesíti az Érintettet.

Törlési- és korlátozási jog

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadotthozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok aszemélyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az Érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.
Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából avisszavonással érintett személyes adatokat, felszólítja a törlésre az Adatfeldolgozót (ha van)és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az Érintettet.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, azadatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározotthatárideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Zárolási jog

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha arendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogosérdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az azadatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozási jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozójogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadikszemély jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelésesetén,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adathordozási jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelőtől nyomtatott formában megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, valamintkérheti az adatkezelők közötti közvetlen adattovábbítást is.

Jogorvoslat

Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, mely tiltakozást az Adatkezelő felékell benyújtania. Az Adatkezelőnek az Érintett fenti jogaival kapcsolatos kérelmét annakbenyújtásától számított 30 napon belül ki kell vizsgálnia és arra írásban egyértelmű választkell adnia. Elutasítás esetén az Érintett további jogorvoslatért az illetékes hatóságnál (NAIH) bejelentésttehet, súlyos esetben a területileg illetékes bírósághoz fordulhat. A vonatkozó törvényi rendelkezéseket részletesen az 1. pontban említett jogszabályoktartalmazzák.

Az Érintett kötelezettségei

Az Érintett személy a személyes adatok szolgáltatása során köteles:

 • érvényes, pontos, aktuális adatokat közölni,
 • adatváltozás esetén az Adatkezelőt tájékoztatni,
 • a közölt adatok érvényességi idejét megadni (ha van ilyen, és az adatkezelés céljábólfontos),munkavállaló esetén az olyan jellegű adatot haladéktalanul közölni, mely a munka-alkalmasságot negatívan befolyásolja vagy akadályozza (pl. súlyos betegség, bódult állapot).

7. Adatbiztonság, adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa azadatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelésirendszerek kiépítését, működtetését.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessenhozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül sesérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Amennyiben az adatbiztonság olyan súlyosan sérül, hogy az valószínűsíthetően magaskockázattal jár az Érintett személy jogaira és szabadságára nézve (pl. személyes adatokilletéktelen kezébe jutása), – vagyis egy ún. adatvédelmi incidens áll elő – akkor azAdatkezelő köteles 72 órán belül értesíteni az illetékes hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóság, röviden: NAIH), valamint az Érintett személyt.

Kelt: Budapest, 2018.05.25.

Jóváhagyta:
Kmetyó Lászlóné
EV-tulajdonos

Letöltés:

Adatkezelési Tájékoztató

0
  0
  Kosár