ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.
A jelen ÁSZF tartalmazza a www.vintagevelem.hu (továbbiakban Webáruház) használatának
feltételeit az alábbiak szerint:
A Webáruház címe:
www.vintagevelem.hu
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév:Kmetyó Lászlóné ev.
Székhely címe:7251 Kapospula Jókai u. 17.
Telephely címe:7251 Kapospula Jókai u. 19.
Nyilvántartást vezető: Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala
Nyilvántartási szám:44561206
fogyasztási cikk (a továbbiakban: Adószám:67265732-2-37
Bankszámlaszám :10402128-50526880-72891005 K&H Bank
Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:www.vintagevelem.hu
Cím:7251 Kapospula Jókai u. 17..
Telefon:20/2326561, 
E-mail: info@vintagevelem.hu
Nyitva tartása: munkanapokon:8-16 óráig

-Tárhely szolgáltató:
Cégnév: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
Levelezési cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
Telefon: +36(1)348-5000
+36(70)467-5410
(munkanapokon 9-17h-ig)
Fax: +36(1)348-5009
+36(70)467-5419
Hibabejelentő: +36(1)348-5001
+36(70)467-5411
(0-24h)
E-Mail:
info viacomkft.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-109794
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Cég bejegyezve: 2006.09.25.
Adószám: 13810359-2-13
Közösségi adószám: HU13810359 (Ellenőrzés)
Bankszámlaszám: OTP Bank, 11713005-20401379
IBAN Bankszámlaszám: HU54 1171 3005 2040 1379 0000 0000
Bank SWIFT kód: OTPV HU HB
Adatkezelési nyilv. szám: NAIH-63630/2013.
DUNS szám: 52-567-8335

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, Az ÁSZF
feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a
Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház
szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést
e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.
(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg,
akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a
szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra
Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja.
A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát
elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak magyar forintban feltüntetett (HUF) bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák  a házhoz
szállítás költségeit,

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők a “Szállítási feltételekben” olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét
ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

1. Készpénzben az áru (kézbesítésével) átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)
3. Online bankkártyás fizetés (SaltPay)

Elállási jog:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található Elállási/Felmondási minta tájékoztató, l.
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
” 9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog
20. §
(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2)
bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan
üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására
irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a
fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti
meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az
utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja.
10. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának
jogkövetkezménye
21. §
(1) Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási
kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét
hónappal meghosszabbodik.
(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon
belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a
felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. 11.
A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
22. §
(1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott
jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón
haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(4) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban
gyakorolta. “
Az Ügyfél/Fogyasztó által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét az Ügyfél/Fogyasztó viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta ezen költség viselését.

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:Kmetyó Lászlóné 7251 Kapospula Jókai u. 17. ( levelezési cím: 7251 Kapospula Jókai u. 17.)
tel.:0620 2326561
Info@vintagevelem.hu
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
tekintetében:2)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3)
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
2) Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
3) A megfelelő jelölése

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Termékszavatosság
6:168. § [Termékszavatossági igény]
(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája
esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket
cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.
(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem
volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó
kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]
(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A
közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két
évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (Lászlóné Kmetyó 7251 Kapospula Jókai u. 17.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról
jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben
rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.
2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (7251 Kapospula Jókai u. 17.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@vintagevelem.hu).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.
Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatja.
10.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Törvényi hivatkozások
– Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
– Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
– Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
– Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK),
– 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
– 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

0
    0
    Kosár